Ordlista

[A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]

~ Tecken som används för att beteckna användares "hemkatalog" i UNIX-system. Tecknet uttalas [tilde] och på det flesta datorer får man fram det genom att samtidigt trycka en Alt-tangent och en viss tangent som brukar ligga nära returtangenten och därefter vilket annat tecken som helst!

@ Avskiljare mellan namn och adress i Internets e-postadresser. Uttalas som det engelska ordet "at" (hos/vid). Vanliga svenska smeknamn är "Snabel-a", "Alfa-slang" och "Kanelbulle". @ skrives på PC med samtidig nedtryckning av tangenterna "Alt Gr" och "2". På Macintoshdatorer skrives @ oftast med alternativtangenten som har ett tecken liknande en järnvägsväxel samtidigt som tangenten med "*".

Acrobat Reader - ett fritt program för att läsa filer i PDF-format (Portable Document Format ) från företaget Adobe. PDF-dokumenten skapas i regel med någon av Adobes kommersiella produkter, som t.ex. Acrobat Pro eller PageMaker.

ActiveX En teknik som kan användas för att göra webbsidor interaktiva.Den är utvecklad av Microsoft och kan ses som ett svar på SUN:s Java-teknik. Active X bygger på OLE-arkitektur. Internet Control Pack (http://www.microsoft.com/icp/)

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ADSL är en variant av den s.k. XDSL-tekniken. ADSL kan möjliggöra hastigheter på upp till 6,144 megabits/sekund i en riktning. Och det bästa av allt är att tekniken nyttjar befintliga kopparledningar. Det är ca 50 gånger snabbare än 28.8-modem. Många telefonbolag i USA håller på och testar tekniken. http://www.sbexpos.com/sbexpos/associations/adsl/home.html

AIFF Format för att lagra digitaliserat ljud.

Analog Motsats till digital. En analog apparat behåller informationens ursprungliga form på lämpligt sätt. Grammofonen, till exempel, omvandlar vågor på skivan till elektriska vågor eller (gammal grammofon) direkt till ljudvågor. En digital skivspelare (cd-spelare) läser däremot av koder på skivan, som den sedan konstruerar ljudvågor av.

Animerad GIF-bild Ett smart sätt att visa små animationer direkt på en webbsida är att göra små GIF-animationer. De utgörs fysiskt av en enda GIF-fil, men består egentligen av många olika GIF-bilder i en följd.

Anonym FTP (Anonymous FTP) Det vanligaste sättet att överföra program, bilder och annan data från arkiv på nätet.

ANSI American National Standards Institute (http://www.ansi.org/) En standardiseringsorganisation.

Användargränssnitt
Den del av ett datorsystem som användaren kommer ikontakt med. Exempelvis tangentbord, streckkodsläsare och det som syns på skärmen. Däremot inte beräkningarna i processorn, hårddiskens mekaniska delar, och styrinformationen i ett IP-paket.

Användarnamn eng. user name.
Kommentar
En datoranvändare identifierar sig för datorn eller ett program med ett användarnamn, som kan vara ett personnamn (t.ex. Karin) eller en mer abstrakt beteckning (t.ex. xed324). När identifieringen inte görs med namn, kan det kännas naturligare att använda termen användarbeteckning, alternativt användaridentitet eller användar-ID (motsvarande eng. user ID). Konto (av eng. account) används också för detta begrepp, men det är mindre lämpligt.

API (Application Program Interface) Gränssnitt för externa program. Från ett HTML-dokument kan man anropa ett program som körs på en server. Börjar ersätta CGI-scripten som anses vara långsamma och mindre flexibla, än vad en API-lösning är. Se även Win32API, som är gränssnittet mot Windows operativsystemet.

Apple, appletprogram, miniprogram eng.applet, litet program med begränsad funktion. Oftast skrivet i Java eller JavaScript, vanligtvis avsett att laddas ned över nätet och exekveras i en WWW-läsare.
Kommentar
Termen appletprogram används huvudsakligen när programmet ingår i en webbsida och termen miniprogram när det är lagrat i användarens egen dator. Ett exempel på ett appletprogram eller ett miniprogram är ett program som enbart visar vad klockan är.

Archie Ett program som du kan använda för att söka i databaser efter filer i filarkiv på Internet. Filerna kan sedan hämtas med FTP.

ARP (Address Resolution Protocol) - det protokoll som används för att översätta datorernas logiska IP-nummer till fysiska nätadresser.

ARPANET(Advanced Research Projects Agency Network) Förfadern till dagens Internet.

Artificiellt neuronnäteng. neural network, nätverk av enkla logikenheter som försöker efterlikna arbetssättet hos nervcellerna, dvs. neuronerna, i hjärnan
Kommentar
Vi avråder från termerna neuralt nät och neuralt nätverk som tidigare använts för detta begrepp.

ASAP (as soon as possible) - vanlig amerikansk förkortning i e-post och News.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - de första 128 tecknen som är gemensamma för det flesta datasystem. Tyvärr ingår inte ÅÄÖ bland dessa, varför det finns en svensk "ASCII"-variant, där ][\}{| ersätts med ÅÄÖåäö.

ASCII-fil Tecken lagrade i en fil med det vanligaste standardiserade teckenformatet, ASCII.

ATM (Ansychronous Transfer Mode) - ny teknik för att sända data, ljud, tal och video i datanät med hjälp av små datapaket av fix längd.

Attribut Ibland kan (eller måste) man ge vissa attribut till HTML-taggar. De utgör inställningar som påverkar det taggen utför. Exempelvis kräver taggen IMG (som visar en bild) attributet SRC="URL" (som talar om vilken bild som ska visas).

AU Format för att lagra digitaliserat ljud.

Autentisering kontroll av uppgiven identitet, t.ex. vid inloggning, vid kommunikation mellan två system eller vid utväxling av meddelande mellan användare

AVI Format för att lagra film.

Upp

Backbone Nät med hög överföringshastighet som är sammankopplat med andra nät till en slags motorväg för datatrafik. På svenska används uttrycket ryggradsnät.

Baud Måttenhet för hastigheten (snabbheten) hos ett modem. Mått på antalet signaltillstånd per sekund i modem. Ett mer användbart mått på modemets kapacitet är dess överföringshastighet i bps, vilket inte alltid är detsamma som dess modulationshastighet i baud.

Bandbredd (eng. Bandwidth) Storleken på överföringshastigheten/frekvensintervall som en länk har. Hastigheten anges i Kbps eller Mbps. Bandbredden påverkar överföringskapaciteten. Telefonledningar har låg kapcitet, digitala ledningar högre och fiberoptiska ledningar har ännu högre kapacitet.

BBS (Bulletin Board System, "datoriserad anslagstavla") En BBS är ofta en persondator som man kan koppla upp sig mot via sitt modem. Man får då tillgång till BBS:ens filer -"filarean", och kan delta i diskussioner som rör ämnen utvalda av den aktuella BBS:ens användare och SYSOP (Person som sköter BBS:en).

Beta-test - den fas i ett programs utveckling när man släpper ut det till vanliga användare för att de ska testa det och rapportera fel (buggar) som de hittar. Tidsbegränsade beta-versioner av program sprids ofta gratis på Internet för att man ska kunna nå en stor skara beta-testare.

Bildläsare, skanner apparat för avläsning av grafiska mönster (tecken, bilder) på ett papper för återgivning av samma mönster i en datafil

Bildpunkt, pixel [inom datorgrafik:] bildelement som utgör minsta beståndsdel i ett raster

Binär - kodat enligt det binära talsystemet som bara innehåller två värden - 0 och 1.

Binärfil - datafil som är kodad så att den måste tolkas bit för bit, i motsats till textfiler som kan hanteras i bytes, dvs. ett helt tecken i taget. Program och filer för bilder, ljud och video är nästan alltid binärkodade.

Bit (databit) Binär siffra som kan vara antingen 0 eller 1. En dator innehåller mängder av namngivna "celler" som alla rymmer ett antal bitar. Kombinationen av bitar representerar information, som kan tolkas av datorn. en binär informationsenhet som utgör grundenheten i all databehandling.

BITNET - akademiskt datornät, ursprungligen för IBM-datorer.

Bläddrare Se browser.

BMP (Bitmap format) Används i Windows för grafisk information. Vanligt format för att lagra bilder.

Bookmark (Bokmärke) - beteckning i WWW-läsare för arkiverad URL (länk-adress), som gör att man snabbt och enkelt hittar tillbaks till en sida i WWW. Alternativa benämningar är Hot Item eller Favorite.

bps (bit per second) - kommunikationshastighet räknat i databitar per sekund. Överföringshastighet för digital information. Kbps står för kilobits och är 1000 bits och Mbps står för megabits och är 1000.000 bitar.

Brandmur, brandvägg (firewall) - dator som skyddar lokalt nät mot intrång från Internet genom att filtrera datatrafiken och begränsa tillgängligheten till nättjänster på datorerna bakom brandmuren.

BrowserDen programvara som du använder för att ansluta dig (titta på) mot en Webb. Två vanliga är Netscape Navigator [ Netscape Navigator ] (http://home.netscape.com/comprod/products/navigator/index.html) och Microsoft Internet Explorer [ Microsoft Internet Explorer 3.0 for Windows 95 ] (http://www.microsoft.com/ie/). Att använda en browser mot Internet kallas även att surfa. På svenska finns flera motsvarande ord; webbläsare, webbbläddrare, surfingbräda och webbklient. Webbklient rekommenderas då dessa program utvecklats till att innehålla en mängd funktioner och fungerar som generella klientenheter mot en server och datorn.

Brygga Se gateway.

Brödtext Benämning på vanlig oformaterad text.

BTW (by the way) - vanlig amerikansk förkortning i e-post och News.

bug (bugg) - fel i dataprogram.

byte - teckenenhet bestående av 8 databitar. Minnes- och lagringskapacitet räknas oftast i KB ( kilobyte - tusen byte), MB ( megabyte - en miljon byte) och GB ( gigabyte - en miljard byte).

Bärbar dator dator som är utformad så att den är lätt att bära med sig och som i regel är försedd med egen strömförsörjning

Upp

Cache Buffert. Datorer lagrar ofta data för att snabbt kunna återfinna dessa data. Detta sker ofta i så kallade cacheminnen. Det finns olika typer av cache. Vanligt är att webbläsare sparar de 500 senast hämtade webbsidorna i cache.

Case sensitive ("skiftlägeskänsligt") - engelsk term för att ange att byten mellan gemener och versaler i kommandon och filnamn har signifikans, d.v.s. att ett program inte tolkar tecknen A och a som om de har samma betydelse. Operativsystemet UNIX är case sensitive, vilket leder till att URLar som pekar på filer i UNIX-system också är det.

CC (Carbon copy) Kopia av ett brev.

Cd-rom (Compact Disc Read Only Memory) Ser ut som en vanlig cd-skiva, men kan innehålla alla typer av digital information. Läses av dator.

Cd, cd-skiva skiva som kan innehålla en stor mängd information (ljud, text eller bild) lagrad i kodad form och som avläses med hjälp av laser

Cd, cd-läsare, cd-spelare apparat som läser av cd-skivor.

Cd-rom, cd-romskiva cd-skiva speciellt avsedd för avläsning via dator

Cd-rom, cd-romläsare, cd-romspelare cd-läsare som läser av cd-romskivor.

Centralenhet den enhet i en dator som omfattar en eller flera processorer med tillhörande elektronik.

CERN Det europeiska partikelfysiklaboratoriet i Genève, Schweiz. Födelseplats för World Wide Web (www).

CGI (Common Gateway Interface) - gränssnitt för att slussa data från en WWW-server till ett annat program (på server-sidan). Används för att åstadkomma interaktiva tjänster som databssökningar och andra programkörningar via WWW. CGI-program skrivs normalt i PERL, C eller C++, men det går att använda vilket språk som helst, bara webbservern hanterar språket.

Chat Ett text-samtalssystem. Det finns chat-program (t.ex. IRC) och det finns web chats. Huvudfinessen är att datoranvändare kan direktkommunicera med varandra via sina tangentbord och skärmar.

Chips av eng. chip, är ett ord med oklar innebörd. Ofta avses en kiselbricka som finns i olika typer av integrerade kretsar.

Chunking Informationsindelning på webbsidor. På svenska kan man kalla det för klungindelning.

Client/Server - teknik där två program utbyter instruktioner och data med varandra. Användaren arbetar mot klientprogrammet och behöver inte se det bakomvarande serverprogrammet. WWW, Gopher, WAIS, Archie och FTP är exempel på client/server-tillämpningar.

COM (Component Object Model) En utveckling av OLE-tekniken för Internet. Det är denna teknik som ActiveX bygger på.

Cookie - en teckensträng som sänds från WWW-servern till WWW-läsaren och sedan används för att identifiera användaren i den fortsatta kommunikationen mellan läsaren och den servern. Ett sätt att överbrygga nackdelarna med WWWs tillståndslösa kommunikationsprotokoll HTTP och få WWW-kommunikationen att fungera som en "inloggning" på en server. Liten informations-snutt som kan lagras på en dator när användaren besöker en webbplats. Det är webbservern som levererar en cookie med information, för att kunna läsa den nästa gång användaren beöker webbplatsen. På så sätt kan en webbplats automatiskt anpassas efter vad användaren tidigare gjort på platsen.

CORBA (Common Object Request Broker Architecture).

CPU, Centralprocessor den processor i en dator som handhar och styr hämtning, avkodning och utförande av maskininstruktioner.
Kommentar: Förkortningen CPU har kommit att användas för flera begrepp i svenskan. Olyckligast är när CPU används om den fysiska "lådan".

Cracker - person som försöker bryta sig in i datasystem genom att "knäcka" (crack) säkerhetssystemen. Förväxlas ofta med "hacker".

Cross-Platform The Cross-Platform Page (http://www.mcad.edu/guests/ericb/xplat.html), behandlar format etc mellan olika plattformar. Mera om samma saker, Cross Platform Solutions - Are You Really Ready for Cross-Platform Development? (http://www.unx.com/DD/solutions/docs/aug95/aug95.mikes.shtml).

CSLIP (Compressed SLIP) En variant av SLIP protokollet som komprimeras.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) - protokoll som definierar hur datorerna ska sända data i ethernetledningar.

CSS (Cascading Style Sheets) En standard från Microsoft för att definiera fonter och layout på en webbsida. Ny från Internet Explorer 3.0.

Cyberspace - en vision om ett virtuellt samhälle skapat i ett globalt datornät. Internet utgör för närvarande ryggraden i det som kallas cyberspace.

Upp

Daemon Ett program som finns i ett system och som fungerar automatiskt för specifika funktioner. Vanligt i mailserver.

Databas - en sökbar samling av datorlagrad information.

Datalager databas där data lagras på ett sätt som underlättar de avancerade sökningar och sammanställningar som behövs för beslutsstöd och analys inom en organisation.

Datorlåda [om persondatorer och liknande:] från skärmen fristående låda som innehåller centralenhet, internminne, hårddisk och ofta även diskettenhet och cd-romspelare.

Datorpost (e-post) - en metod att sända elektroniska meddelanden över datanä.

Datorpostlista (Mailing list)
Se sändlista.

Datorvirus - programkod som döljer sig inne i nyttoprogram och kopierar sig vidare till andra program, för att sedan utlösas och ställa till med oreda vid något givet tillfälle efter att det spridit sig tillräckligt.

DCOM (Distributed Common Object Model). Distributionen av COM.

DDE (Dynamic Data Exchange) En objektteknik från Microsoft som sedan utvecklades till OLE och sedan vidare till ActiveX.

DFS (Distributed File System) Ett nytt filsystem för Windows NT från Microsoft som även ger biblioteksfunktioner liknande NDS.

Digital Teknik för att hantera information, som kortfattat innebär att all information delas upp i små bitar. Dessa bitar, som egentligen är sifferkoder, kan tolkas när informationen sedan ska användas. Jämför med motsatsen analog.

Digitalpengar, digitala pengar pengar som hanteras och överförs elektroniskt till ett kontantkort eller till den egna datorn och vilkas äkthet verifieras ur pengarna själva och som saknar direkt koppling till den person som utför betalningen

Direkt, direktansluten [om förbindelse:] som möjliggör direkt interaktiv kommunikation (med en databas, ett program eller ett programsystem).

Direkthjälp eng.on line help, den hjälp man kan få i ett datorprogram när man ger ett hjälpkommando, trycker på en hjälptangent eller klickar på en hjälpknapp

Direkttjänst eng. on line service, datortjänst som innebär att man har en direkt interaktiv kommunikation med ett datasystem.

Direktuppspelning eng. streaming, [i webbsammanhang:] dataöverföring som innebär att överföring och uppspelning av ljud eller rörliga bilder sker successivt, i stället för att spelas upp först när hela överföringen är klar.

Diskussionsgrupp eng. news group forum för diskussion inom Internet news eller Usenet news.

DNS (Domain Name System) - service som översätter datorers namn som t.ex. www.it.ki.se till IP-nummer som t.ex. 130.237.98.30. Varje Internet-domän har minst en dator som fungerar som DNS-server och gör översättningar till IP-nummer. Finns det fler DNS-servrar i en domän kan de benämnas som primary respektive secondary server beroende på vilken prioritet de har. Kallas även name-servers.

Dokument Se HTML.

Domän - ett sätt att namnge och gruppera datorer som är anslutna till Internet och e-postadresser på Internet. Namnen är hierarkiskt uppdelade i domäner som går från mindre grupper till allt större. En vanlig struktur för en domän är avdelning.organisation.land.
Kommentar
En domänadress är det som står efter @ i e-postadresser på Internet och det som står efter de dubbla snedstrecken i webbadresser (men före ett eventuellt senare snedstreck).

Exempel 1: I e-postadressen maria.jansson@bergbolaget.se är domänadressen bergbolaget.se.

Exempel 2: I webbadressen http://www.rr.kov.se/ är domänadressen www.rr.kov.se (vilket är adressen till webbserverdatorn för Konsumentverkets tidning Råd & Röns webbplats).

Domänadresser består ofta av ett datornamn - www i exempel 2 - följt av ett domännamn (eng. domain name) - rr.kov.se i exempel 2. Man talar också om underdomäner (eng. sub domains): I exempel 2 är rr.kov.se en underdomän till kov.se. Jämför e-postadress, Internetadress och webbadress.

Det som står till vänster om @ kallas i regel användarnamn. Ibland talar man bara lite mer beskrivande om namndel och domändel. "Användare" är en teknisk benämning på den person, organisation eller funktion adressen går till. Funktionsadresser kan vara kontaktadresser, informationsadresser och liknande (till exempel: info@spraknamnden.se, mail@abc.se, dataterm-kontakt@nada.kth.se).

Domänadress adress till en organisation o.d. eller till en dator på Internet.

Dubbla snedstreck teckenparet //

Upp

EDI (Electronic Data Interchange) En teknik för att överföra information mellan två parter på ett säkert sätt. Till detta används "säkra" och privata nätverk. Men nu kommer tekniker för att använda Internet som distributionskanal.

E-post eller e-post Elektronisk post som man skickar via Internet. Det är här det kända @, snabel-a, finns.

E-postlista (Mailing list) E-postlistor är distributionslistor som används för att via e-post skicka iväg information. Det kan vara diskussionslistor eller abonnemangslistor för nyheter m.m. Dessa e-postlistor sköts ibland av program typ Listserv och Majordomo, där användaren själv kan logga på och av. Dessa mailrobotprogram ligger i en mailserver någonstans i världen. "Ägaren" av respektive lista är den som kontrollerar listan.

E-mail Se e-post.

ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol) - en modifiering av SMTP som gör det möjligt att skicka också höga oktetter i datorbrev. ESMTP definieras i Internet-dokumenten RFC 1651 och RFC 1652.

Ethernet - standard för hur dataledningar utformas och ett protokoll (CSMA/CD) som definierar hur datorerna ska sända data i dessa ledningar. Används i flertalet av de lokala näten som är anslutna till Internet.

Eudora Ett populärt mailprogram som sköter e-posthanteringen hos en användare.

EUNet En europeisk Internetoperatör.

E-zine En tidskrift som distribueras via e-post. Se även Zine.

Exekvera - när ett program arbetar och utför sina instruktioner säger man att det exekverar - ofta säger man att man "kör" (eng. "run") ett program när det exekverar.

Explorer Se Internet Explorer.

Extranät En  utökning av ett intranät så att t ex underleverantörer och kunder får tillgång till hela eller vissa delar av intranätet.  

Upp

FAQ (Frequenty Asked Questions) Dokument på Internet som innehåller frågor och svar på ofta återkommande frågor.

Fast anslutning En fast förbindelse till det publika Internet. Vanligt bland stora användare och de som har behov av onlineförbindelse dygnet runt.

Fast program för eng. firmware, program i gränsområdet mellan datorutrustning och program; ofta avses mikrokod som utför s.k. maskininstruktioner.Fasta program läggs in i fasta minnen i datorn vid tillverkningen.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - en standard för transport av data med hög hastighet (100 Mbps) i fiberoptisk kabel.

Fickdator, handdator eng. handheld computer, palm(top) computer, PDA, bärbar dator som är så liten att den kan hållas i handen vid användning.

Filnamnstillägg I många operativsystem, t ex DOS, har filerna ett extra "påhäng" på vanligtvis tre bokstäver i slutet av sina filnamn. Dessa tre bokstäver anger vilken typ av fil det är frågan om, så att man på ett ungefär vet vad filen gör.

Finger Ett program som visar användaren vid andra änden.

Firewall Brandvägg är en teknisk lösning för att skydda datorer och nätverk från intrång utifrån.

FlashPix - ett nytt filformat för bilder på Internet utvecklat av bl.a. HP och Microsoft. Filer i FlashPix-format skrivs med suffixet .fpx.

Flame Ett angrepp på någon i en diskussionsgrupp eller e-postlista.

Flertrådsteknik eng. multithreading, teknik för multikörning inom en och samma programprocess. Se även multikörning.

Formulär En HTML-mekanism som gör det möjligt att låta användaren på själva webbsidan exempelvis fylla i svar på frågor i textfält - precis som i vanliga Windows-program. För att ta hand om den information användaren fyller i behövs ett CGI-manus.

Fragment Med en länk till ett sidfragment menar man att man gör en länk till en speciell del av sidan genom att utnyttja förplacerade markeringar i sidans HTML-kod. Kallas Bookmarks i FrontPage 98.

Frames Även kallat ramar. Fönsterteknik som infördes av Netscape. Numera allmänt accepterad av andra webbklientprogram.

Freeware Gratisprogram. Får normalt kopieras med ej säljas. Se även shareware.

FTP (File Transfer Protocol) Överföringar på TCP/IP-nätverk av datafiler som kan bestå av program, texter, bilder etc.

FTP-arkiv Plats på någon server på Internet, där man kan komma åt filer av olika slag genom filöverföringsprotokollet FTP.

FUNET De finska universitetens nätverk.

FYI (for your information) - amerikansk förkortning.

Förkortningar På Internet förekommer diverse förkortningar och

Förstörande kompression Kompression som när det gäller bilder "kastar bort" information som det mänskliga ögat ändå har svårt att uppfatta. Därigenom blir bildfilen mindre.

Förvalt värde, förval eng. default value, värde som datorn använder om användaren inte väljer annat värde.
Kommentar
Ett ordbehandlingsprogram har normalt som förvalt värde att dokumentet skall skrivas ut på skrivaren i ett exemplar. Detta värde visas vid varje utskriftstillfälle, och användaren kan enkelt ändra det direkt i utskriftsmenyn. Andra värden av denna typ är dock tänkta att vara mer permanenta och kan bara ändras i programmets särskilda inställningsdel eller motsvarande. Det kan t.ex. handla om att ställa in ordbehandlaren på automatisk säkerhetskopiering var 10:e i stället för var 30:e minut. I dessa fall kan förinställt värde vara ett bättre uttryck.

Upp

Gateway En brygga som sammanbinder enheter i ett nätverk.

GIF (CompuServe Graphics Interchange Format) Vanligt bildformat på webbar. Standardformat för kodning och komprimering av bilder på Internet. Kan komma att ersättas av det leverantösroberoende PNG.

Gopher Ett menysystem som användes mera förr. Textbaserat menysystem för att länka dokument på olika datorer anslutna till Internet. Föregångare till WWW. Gopher är även namnet på en gnagare i Nordamerika.

Grafik I datorsammanhang betyder grafik bilder, figurer, diagram och filmer. Bara relativt modern datorutrustning kan hantera grafik snabbt.

Grupprogram eng. groupware. program som underlättar för arbetsgrupper att organisera och hantera gemensam information.
Kommentar
Till kategorin grupprogram hör vissa e-postprogram, kalenderprogram, dokumentadministrationsprogram, databashanterare m.m. Exempel på grupprogram är First Class, Lotus Notes och Microsoft Exchange.

Gränssnitt eng. interface, kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system.
Kommentar Exempel på gränssnitt är gränssnittet mellan två program, mellan dator och modem samt mellan dator och skrivare. Användargränssnitt, eng. user interface, kallas det gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan människa och dator och utgörs bl.a. av det man ser på bildskärmen. Det finns t.ex. grafiska användargränssnitt (eng. graphic(al) user interface, GUI) som bygger på fönster, ikoner (symboler) etc., och rent textbaserade användargränssnitt. Om man avser en hårdvaruenhet kan gränssnittskort för eng. interface board (interface card) vara en lämplig svensk term.

GUI (Graphical User Interface) En term för att beskriva "kontakten" (interface) mellan program och användare. Användarvänlighet är målsättningen.
Referenslänkar - Interactions Resources: Guidelines and Standards (http://www.acm.org/~perlman/interactions/resources.html)

Guide, vägvisare hjälpfunktion i dator som, ofta via en serie dialogrutor, leder användaren rätt vid genomförandet av viss aktivitet, t.ex. installation av ett nytt program eller en ny hårdvara.

Upp

Hackare (Hacker). Smeknamn för en person som är skicklig på att göra egna program eller att komma in och ändra i andras. Ofta använt för personer som gjort intrång på t ex Pentagon eller Telias datorer.

Hakparentes eng. bracketstecknet [ och tecknet ] Dessa tecken kallas hakparenteser på svenska.

Handskakning eng. handshaking. [inom datakommunikation:] funktion som innebär att sändande och mottagande utrustning underrättar varandra om att de är redo att sända respektive ta emot.

HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line) är en variant på ADSL.

Hemsida Den första webbsida.

Hexadecimal kod - tal i talsystem med siffran 16 som bas. Används ofta vid beskrivning av datatecken, eftersom talet 16 är en jämn potens av 2 (2 upphöjt till 4). Tecknen (siffrorna) i det hexadecimala talsystemet är 0123456789ABCDEF.

Hit Se träff.

Hjälpcentral, helpdesk eng. helpdesk funktion i ett företag eller en organisation med uppgift att hjälpa anställda eller kunder att lösa problem med framför allt datorhantering eller databehandling.

Host Värddator på Internet.

HotDog Ett kraftfullt programverktyg för att ta fram webbsidor.

HTML (HyperText Markup Language) Det språk som webbsidorna skrivs på. Ett språk för strukturerade hypertextdokument. HTML-dokument är ett dokument på en server som är kodad (skriven) i HTML-kod. Det finns en mängd HTML-editorer för att skriva i HTML-kod. Vissa editorer kräver att man programmeerar direkt i HTML-kod medan andra tillåter mera mänskligare hantering i klartext.
Vad innebär HTML-standard? Läs mera på HyperText Markup Language (HTML): Working and Background Materials (http://www.w3.org/pub/WWW/MarkUp/)

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) Standard för överföring av hypertextdokument över nätet, mellan klient och värddator. Detta är det ursprungliga överföringsprotokollet för webbar (www).

Huvud Varje webbsidas HTML-kod har ett huvud där specifik information om själva webbsidan finns, exempelvis sidans titel. Se även kropp.

Hypertext Text där ord eller fraser är "heta" eller (hyper)länkade till andra dokument på Internet. Detta är kärnan hos webbdokumenten. Man behöver inte uppfinna hjulet varje gång. Det är enkelt och tillåtet att länka vidare till mera information. Hyperlänkar ger en icke sekvensiellt läsande som vanliga pappersdokument ger. Ger mera valmöjligheter och lämpligt för referensläsning.

Upp

IAB (Internet Architecture Board) - en referensgrupp av forskare och yrkesmänniskor som har intresse av att förbättra Internet.

IETF (Internet Engineering Task Force) - det utvecklande och styrande organet för Internet. Det praktiska arbetet inom IETF är förlagt till olika arbetsgrupper och sedan har IETF möten tre gånger per år för att diskutera arbetsgruppernas resultat och ta beslut.

IIOP (Internet Inter-ORB [Object Request Broker] Protocol) Ett standardprotokoll för överföring av information på Internet och intranet. En grupp av över 600 företag bildar ett konsortium (Object Management Group) som stödjer protokollet. Se även CROBA.

Ikon, symbol eng. icon representation av ett objekt (program, fil, mapp) i form av en liten bild på datorns skärmbild.

IMAP (Interactive Mail Access Protocol) - en client/server-lösning för e-posthantering. Ett klientprogram hämtar användarens post från en serverdator. IMAP är ett modernare alternativ till POP och tillåter att användaren lagrar sin post på serverdatorn.

IMAP (Interactive Mail Access Protocol) Ett protokoll för överföring av e-post från en server till en klient.

IMSP (Interactive Mail Support Protocol) Ett protokoll under utveckling som utökar IMAP4 genom att tillåta prenumerationer och sökning i kataloger.

Inbyggt system datorsystem som är inbyggt i en utrustning eller i ett större system och som inte är synligt och åtkomligt som dator för användaren.
Kommentar
Exempel på inbyggda system är de datorer som ingår i symaskiner, bilar, kameror, tv-mottagare, mätinstrument, industrimaskiner osv. När sådana datorer är under tillverkning är termen inbyggnadssystem lämpligare som benämning, eftersom de då ännu inte är inbyggda.

Informationsmotorväg Även Infobahn, Information Highway, Electronic Superhighway mm. Är en benämning på Internet, myntad av USAís vicepresident Al Gore, som syftar på nätets likhet med vägnätet: Ingen central korsning existerar, ingen äger nätet, och ingen bestämmer vad som ska färdas på det. Ingen hittar överallt eftersom det hela tiden byggs om och ut, men många kan ha nytta av det för många olika ändamål.

Ingångssida, förstasida webbsida som tjänar som huvudingång till viss webbplats.

Initiera eng. initialize. förse program, kretskort m.m. med startvärden eller andra definierade värden i samband med start, så att ett känt utgångsläge intas.

Interaktivt Allt som kan reagera på något sätt. En biofilm är till exempel inte interaktiv, men det är däremot ett dataspel. Dataspelet styr man själv, men man styr inte filmen.

Interface (Gränssnitt) - kontaktyta för att översätta kommunikation mellan två kommunicerande enheter, t.ex. människa och dataprogram.

Insticksprogram Se plugins.

Interlacing GIF-bilder som sparas i ett särskilt format GIF-89-a. Detta format gör att bilder visas gradvis bättre allteftersom de förs över genom nätet.

Internet
Det stora internationella nätet av många sammankopplade datornät, med TCP/IP som kommunikationsprotokoll. Stavas med versalt i.

internet Något nät av sammankopplade datornät. Stavas med gement i.

Internetadress domänadress, e-postadress eller webbadress.

Internet Explorer Webbläsare utvecklad av mjukvarugiganten Microsoft för att ta upp kampen med Netscape Navigator.

Internetleverantör (Internet Service Provider, ISP) Organisation som tillhandahåller en anslutningspunkt (t.ex. modempool), för kontakt med resten av Internet.

Internet Media Types - koder som används av Multipurpose Internet Mail Extentions (MIME) och andra Internetstandarder (som HTTP) för att identifiera typ och kodning av de data som överförs. Typkoderna används också av WWW-läsare för att anropa rätt hjälptillämpningar för att hantera olika filer. Exempel på registrerade mediatyper är text/plain, text/html, image/tiff.

Internet News - det första världsomspännande, helt öppna systemet för datorkonferenser. Diskussionerna är uppdelade på tusentals olika intresseområden, s.k. News-grupper. Alla användare på en Internet-ansluten News-dator kan läsa andras artiklar i en News-grupp och skicka egna dit. Heter egentligen "USENET News" men kallas ibland bara "News", "Usenet" eller "Network News".

Intranät Ett tillslutet och reglerat lokalt TCP/IP-nätverk, som i princip fungerar som ett Internet. Skillnaden är att det publika nätet Internet inte har tillgång till detta interna nätverk. Däremot är ett intranät oftast sammankopplat med Internet på ett eller annat sätt. Vanligast är att ett intranät har e-postförbindelse via en mailserver, vilket ger e-postmöjligheter.

IP (Internet Provider) Se ISP.

IP (Internet Protocol) - kommunikationsprotokoll som handhar adressering och vägval (routing) för datapaket i Internet.

IP-adress Numerisk adress till datorer på Internet. Består av 32-bitar idag men kommer att utökas till 128. Unik logisk adress som tilldelas alla datorer anslutna till Internet. IP-adressen beskrivs som ett 32 databitar långt IP-nummer och detta ger möjlighet till ca. 4 miljarder unika adresser.

IPng, IPv6 ("IP next generation", IP version 6) Kommer att innehålla funktioner för betalning av nätanvändning, bättre säkerhet samt möjliggöra storlekstillväxt av Internet. Den nya versionen av protokollet IP, som kommer att tillåta IP-nummer med 128 databitars längd. Detta ger teoretiskt sett möjlighet till 6 000 000 000 000 000 000 000 000 IP-adresser per kvadratmeter av jordens yta (!).

IP-nummer - ett 32 databitar långt tal som är unikt för varje dator ansluten till Internet. Dagens IP-nummer ger möjlighet till 4 miljarder unika adresser. Används ofta synonymt med IP-adress.

IRC (Internet Relay Chat) Här kan man via tangentbordet prata med andra i realtid. Kallas även för webbchat.

IRL (in real life) - internetslang. Används som motsats till "cyberspace".

ISAPI Internet Server API är från Microsoft. Se även API och NSAPI.

ISDN (Integrated Service Digital Network) Höghastighetskommunikation via vanliga telekablar.

ISO Welcome to ISO Online Internationella standardorganisationen. (http://www.iso.ch/welcome.html).

ISO-8859-1 - standardbeteckningen för 8-bits teckenkoden som populärt kallas ISO Latin-1 och används i Windows och UNIX-datorer.

ISP (Internet Service Provider) En leverantör och operatör som säljer anslutningar till Internet.

ISV (Independent Software Vendor) En självständig och oberoende mjukvaruproducent.

IT InformationsTeknik eller InformationsTeknologi. Ett samlingsbegrepp för all modern teknik i dagens informationssamhälle. En del uppfattar felaktigt IT som en förkortning på Internet.

Upp

Java Programspråk från Sun Microsystems. Java är ett interpreterande språk, vilket innebär att du kan skriva applikationer som fungerar på olika plattformar och maskiner. http://java.sun.com , http://www.javasoft.com

JavaScript Ett scriptspråk för att skapa applets (applikationer) med programspråket Java.

JDBC (Java Database Connectivity) Ett gränssnitt mellan Javaprogram och databaser.

JIT (Just In Time) Från en Java-applet, så översätts Java-koden till maskinkod i en form av "kompilator", som kallas Java Virtual Machine. Genom att använda en s k JIT-kompilator, så översätts intruktionerna direkt löpande till maskinkod, för maximal exekvering av hela appletprogrammet. En bra JIT kan snabba upp exekveringen med upp till tio gånger.

JPEG eller JPG (Joint Photographic Experts Group) Ett bildformat som krymper (komprimerar) bilderna på ett effektivare sätt. Förutom GIF är detta det andra formatet som används på webbdokument.

Upp

Kaka liten datamängd med information om tidigare besök som en webbserver skickar till en webbläsare och senare kan hämta därifrån.
Kommentar
Om man flera gånger vid olika tillfällen besöker en viss webbserver eller webbplats, så medför kakan att webbservern kan känna till att man tidigare varit där och också veta vad man gjort vid de tidigare besöken. Exempel: Om man gått in på en viss banks webbplats och sökt sig fram till sitt lokala kontors webbsida, kan informationen i kakan styra så att man vid nästa besök på bankens webbplats kommer direkt till det lokala kontorets webbsida.
Kaka är egentligen inte någon lyckad metafor för begreppet. Andra uttryck skulle eventuellt fungera bättre, t.ex. avtryck, markering, märke, visitkort.

Katalog, mapp förteckning över eller logisk förvaringsplats för filer och underliggande kataloger.

kB 1 000 byte
MB 1 000 000 byte
Mbit 1 000 000 bit
Gbit 1 000 000 000 bit
Uttrycken kilobyte, megabyte, megabit och gigabit kan förkortas kB, MB, Mbit respektive Gbit.

Klammerparentes, spetsparentes eng. braces eller curly brackets tecknet { och tecknet }kallas klammerparenteser eller spetsparenteser på svenska.

Klient Se Client/server.

Komprimera Minska en fils storlek. Exempelvis kan man komprimera bilder till en tiondel av deras ursprungliga storlek utan att det mänskliga ögat kan uppfatta någon kvalitetsförsämring.
Se även förstörande kompression.

Kontantkort eng. cash card. smartkort som kan laddas med digitala pengar, som minskar när kortet används vid köp.

Konto (eng. account) Ett användarnamn (eng. username) med tillhörande lösenord (eng. password), vilket ger innehavaren vissa rättigheter på ett datorsystem, till exempel tillgång till lagringsutrymme på ett fast skivminne. Konton används främst i fleranvändarsystem.

Korsprogramvara eng. crossware. programutvecklingsverktyg som används i en typ av dator men genererar kod som ska användas i en annan typ av dator. Ett vanligt exempel på korsprogramvara är en korskompilator (eng. cross compiler).

Kropp Varje webbsidas HTML-fil har under huvudet en kropp varuti det huvudsakliga innehållet i webbsidan finns.
Se även huvud.

Kryptering Ett sätt att koda information för obehöriga. Viktigt för säker distribution av känsligt material.

Upp

LAN (Local Area Network) Ett lokalt nätverk.

Latin-1 Teckenkod som rymmer alla ASCII-tecken och dessutom alla bokstäver med accenter och liknande som används i västeuropeiska språk. Latin-1 är en internationell standard och kallas i MIME för ISO-8859-1. Den används i Microsoft Windows och på många UNIX-datorer.

Latin-2 Teckenkod som rymmer alla ASCII-tecken och dessutom alla bokstäver med accenter och liknande som används i östeuropeiska språk.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Linux Ett UNIX-version som är shareware.

Listor Med hjälp av listor kan man göra snygga uppställningar och uppräkningar på sina webbsidor.

Listserver Program som sköter hanteringen av datorpostlistor. Det är till listservern man skriver för att teckna sig (prenumerera) på en lista.

Lodstreck tecknet | Detta tecken kallas lodstreck på svenska (eng. vertical line eller vertical bar).

Logga in Logga in gör man när man ansluter sig till en dator, för att få tillträde till datorns program eller information. Oftast loggar man in genom att uppge sin användaridentitet (vem man är) och sitt lösenord.

Lynx En textbaserad webbläsare.

Länkar Se Hypertext.

Upp

Mail Se e-post.

Mailinglista Se e-postlista.

Mailserver Ett program som finns i en server och som sköter datorposten.

MAPI (Messaging Application Programming Interface) - en metod att sända e-post direkt från andra program än e-postprogram, t.ex. ordbehandlare, layoutprogram och kalkylprogram. Detta kräver dock att både e-postprogrammet och tillämpningsprogrammet är programmerade så att de kan kommunicera med MAPI för att sända meddelanden mellan sig.

Mbps (Mega-bit per sekund) - mått på ett datornäts överföringskapacitet räknat i miljoner databitar per sekund. Hastigheten i ethernet är 10 Mbps och motsvarar ungefär 1 miljon tecken eller 500 A4-sidor per sekund.

MDI (Multi Document Interface.

Meddelandeverifiering Kontroll av att ett meddelande ser likadant ut hos mottagaren som hos avsändaren.

Memo Så kallas e-posten i vissa datornät.

Microsoft FrontPage Ett program som hjälper dig att skapa hemsidor.

Microsoft GIF Animator Ett program för att skapa animerade GIF-bilder. Följer med i Frontpage 98.

Microsoft Image Composer Ett program för bildhantering som följer med i Frontpage 98.

MIDI Ett format för att representera ljud.

MIE (Microsoft Internet Explorer) - Microsofts klientprogram för att läsa sidor i World Wide Web.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) En standard för att skicka bilagor med e-post. Bilagorna kan innehålla program, bilder, textfiler, ljud, video etc. Skickas över Internet via protokollet SMTP. Rekommenderas som standard för e-post i SUNET.

Mirror site En spegelsajt med samma information. Hårt belastade sajter eller dokument ger upphov till en spegling.

Modem (MOdulator/DEModulator) Lådan som möjliggör anslutning av dator via telenätet. Telenätet är analogt och ett modem omvandlar informationen mellan digital och analog.

Modempool ett antal modem som kopplar ihop datorer på telenätet med ett datornät. Internetleverantörer har ofta något hundratal modem som alla svarar på samma telefonnummer.

Moderator En person som fungerar som redaktör för en "lista". Listan distribueras via e-post och är en form av diskussionsgrupp. Elakt uttryckt är personen en som censurerar informationen men samtidigt ger i bästa fall bättre saklighet till diskussionen.

Mosaic En grafisk webbläsare utvecklad av NCSA. Är inte så vanlig längre.

Moving Worlds Ett protokoll för VRML 2-specifikationen. http://webspace.sgi.com/moving-worlds/ , Se VRML.

Mpeg Ett format för att lagra film. MPEG Moving Picture Expert Group FAQ (http://www.crs4.it/~luigi/MPEG/).

MUD En typ av rollspel som spelas av samtidigt uppkopplade personer på Internet. Spelarna vandrar runt i en konstgjord värld som kan bli mycket komplex.

MU* Olika typer av elektroniska mötesplatser i Internet. Härstammar från MUD. * byts ut mot någon bokstavskombination som beskriver särarten hos den elektroniska mötesplatsen.

Multicast Transport Protocol Multicast Transport Protocols (http://hill.lut.ac.uk/DS-Archive/MTP.html). Teknik som möjliggör spridning av exempelvis TV- och radioutsändningar via Internet. Jämför med unicast (till en mottagare) och broadcast (till alla).

Multikörning, parallellbearbetning, parallellkörning eng. multiprocessing, multitasking samtidig körning av flera program i samma dator.
Kommentar
Genom denna teknik kan datorn betjäna flera samtidiga användare eller bedriva flera samtidiga aktiviteter.

Multimedia Samlingsnamn för multipla mediatyper, exempelvis text, bilder, ljud och video.

Märke Ett annat namn för tag.

Upp

Name-server - alternativt namn på en DNS-server. En service som översätter datorers namn som t.ex. www.it.ki.se till IP-nummer som 130.237.98.30.

NC (Network Computer) Ett koncept som lanseras av Oracle mfl. http://www.nc.com/ . En liten enkel dator som saknar skivminne. Tanken är att alla program som behövs skall hämtas från servrar på nätet när de behövs. På så sätt kan underhåll och konfiguration skötas centralt och billigt, och man får alltid senaste versionen av programmen.

NCSA Betyder National Center fo Supercomputing Applications och är en forskningsenhet vid University of Illinois. NCSA utvecklade webbläsaren Mosaic, tillhandahåller HTML-information på webbsidor och utvecklar nya httpd-versioner, även kallade daemon.

NDS (Novell Directory Service) Ett bibliotekssystem för NetWare. DFS är ett annat för NT.

Netiquette Rekommenderade regler för hur du ska uppföra dig på nätet.

Netscape Namnet på företaget som skapat webbklienten Netscape Navigator, som är en surfingbräda. http://www.netscape.com.

Netzine Se Zine.

Newbie Nybörjare på nätet.

News Det första världsomspännande, helt öppna systemet för datorkonferenser. Diskussionerna är uppdelade på tusentals olika intresseområden, s.k. News-grupper. Alla användare på en Internet-ansluten dator kan läsa andras artiklar i en News-grupp och skicka egna dit. Heter egentligen "USENET News" men kallas ibland bara "Usenet" eller "Network News". Se även USNET.

NFS (Network File System) En standard som ger fjärranslutna datorer tillgång till filer.

NNTP (Network News Transfer Protocol) Protokollet som används på USENET för att hantera distributionen av inlägg i diskussionsgrupper.

NORDunet Ett nät som kopplar samman de nordiska universitetens olika nätverk.

NSAPI Netscape Server API. Se även API. ISAPI är en annan variant.

Nätet Ett uttryck för nätens nät Internet.

Näthandel eng. on line shopping handel med varor där varorna beställs via Internet.

Nätnav, hubb eng. hub. utrustning i datornät som samlar en mängd nätanslutningar.

Upp

ODBC (Open Database Connectivity) Ett gränssnitt för C-program mot databaser.

Offline Nedkopplat. Dvs kontakten är bruten med nätet.

OLE (Object Linking and Embedding) En teknik för att länka ihop applikationer. Vidareutvecklad till vad som nu kallas AxtiveX.

Omvänt snedstreck, bakstreck backslash. tecknet \.

Online Den eller det som är online kommer man åt via en sladd (och lämpligen en därtill kopplad dator).

Operativsystem En dators "ryggmärg" - det program som behövs för grundläggande funktioner som t.ex. hantering av filer, utskrifter, disketter och tillämpningsprogram.

OSI (Open Systems Interconnect) - modell för hierarkisk uppbyggnad av kommunikationsprotokoll. ISOs motsvarighet till protkollarkitekturen TCP/IP.

Upp

Pc är en förkortning för 'persondator'.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) En standard för kreditkortstunna instickskort för främst bärbara datorer.

PDF (Portable Document Format ) - ett dokumentformat som ger exakt kontroll över layouten. PDF-dokumenten skapas med någon av företaget Adobes kommersiella produkter, men läses med det fria programmet Acrobat Reader.

Perl Ett programmeringsspråk som blivit mycket populärt för utveckling av CGI-manus på UNIX-datorer.

Persondator eng. personal computer används för att särskilja en sorts datorer från andra, främst stordatorer och servrar. Det finns flera typer av persondatorer, bl.a. IBM PC och därmed kompatibla datorer samt Apple Macintosh och därmed kompatibla datorer. Det är bara om den första typen man bör använda benämningen pc. Pc är alltså inte synonymt med persondator, eftersom pc-datorer bara utgör en delmängd av persondatorer.

PGP (Pretty Good Privacy) En metod och en uppsättning program för kryptering av textmeddelanden som sänds på Internet. PGP är baserad på den omdebatterade krypteringsalgoritmen RSA, som är förbjuden att exportera från USA. PGP-programmen är trots detta spridda över hela Internet.

PICS (Platform for Internet Content Selection) En standard för att ange typ av innehåll och gradering av innehåll i dokument på Internet. Antingen kan dokumenten själva innehålla sådan kategorisering, eller så kan t.ex. bibliotekarier bygga upp databaser med kategorisering av dokument. (Detta kallas för en rating service.) Tanken är att datorerna automatiskt ska kunna välja vilka dokument som håller tillräckligt god kvalitet och relevans.

PING (Packet Internet Groper) Ett program för att testa en adress (destination) på Internet för att se ifall anslutningen fungerar.

Pixel Annat ord för bildpunkt.

Plattform Eng. platform specifik datorutrustning, programvara eller kombination av dessa.

Plug-in - insticksprogram som tillför nya funktioner till WWW-läsare. Plug-in-programmet arbetar i bakgrunden och använder WWW-läsarens eget fönster för att presentera information. Plug-in-program är vanliga för hantering av ljud, bild och video.

PNG (Portable Network Graphics) Ett format (uttalas "ping") som är tänkt som ersättare till GIF. En utvecklad variant som ger mer möjligheter.

Point-to-point Ett sätt att koppla ihop ett nätverk. Exempel är SLIP, CSLIP, PPP och PLIP.

POP (Post Office Protocol) - client/server-lösning för e-posthantering. Klientprogram på persondatorer hämtar användarens post från post-office-programmet på en POP-serverdator. Protokoll för elektronisk post (e-post).

Portal eng. portal webbsida med ingångar till ett stort utbud av tjänster.
Kommentar
En portal kan erbjuda söktjänster, möjlighet till urval av nyheter, gratis e-post, näthandel etc. Webbläsare levereras ofta med en portal som förvald startsida: Netscapes portal Netcenter för Netscapes webbläsare och Microsofts portal Microsoft Start för Internet Explorer. Exempel på kända portaler är Yahoo, Netscape och Excite.

Postmaster Person ansvarig för e-posthanteringen.

PPP (Point to Point Protocol) En budgetvariant av förbindelsen till din Internet-leverantör. Används för modemtrafik och är ett förbättrat protokoll jämfört med SLIP.

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) Ett nytt protokoll från Microsoft för att distribuera information mellan olika intranet med något som kallas VPN.

Program eng. software

Protokoll - en uppsättning regler för ett dataprograms interaktion med utrustning eller andra program.

Protokollstack Ett program som möjliggör att protokollet TCP/IP kan köras på en dator.

Proxy-server - en serverdator som är konfigurerad för att ta emot och filtrera kommandon från användares klientprogram och sedan förmedla dem vidare till andra datorer. Proxy-servrar används ofta för att passera kommandon genom s.k. brandmurar. Dokumenten som användaren beställer mellanlagras ofta i proxy-servern, varför den med fördel också kan användas om en buffert för dokument som används ofta.

Public Domain - fri programvara där även själva programkoden (källkoden) finns att tillgå på nätet och är fri att ändra i.

Pushteknik eng. push technology klient-serverteknik som innebär att servern sänder data utan att klienten har efterfrågat dessa.

Upp

QuickTime Ett format för att lagra film.

Quoted-Printable - en MIME-metod att representera 8-bits tecken, som ÅÄÖ, med 7-bits ASCII-tecken under transporten av ett datorbrev. Om ÅÄÖ är kodade enligt Latin-1 så representeras versalerna av tecknen =C5 =C4 =D6 och gemenerna av =E5 =E4 =F6 i Quoted-Printable.

Upp

Ramar, ramteknik eng. frames[i webbsammanhang:] teknik inom sidbeskrivningsspråket HTML som möjliggör indelning av en webbsida i flera rutor där varje ruta innehåller ett separat HTML-dokument. Med hjälp av ramteknik kan sidor utformas så att det t.ex. i en ram visas en meny och i en annan ram ett valt dokument.

RDBMS (Relational Database Management System) Ett vanligt relationsbaserat databassystem.

Real Audio Ett sätt att lyssna på ljud i realtid över nätet. http://www.realaudio.com .

Realtid Kommunikation som sker i realtid, sker "live", dvs just vid tillfället.

Reply Ett svar på e-postmeddelande.

RFC (Request for Comments) - beteckning på dokument innehållande standard eller förslag till standard avseende TCP/IP. Bland annat definieras alla kommunikationsprotokoll på Internet i olika RFC-dokument. RFCerna får kopieras och spridas gratis och tillhandahålls på många datorer på Internet, bland annat på SUNETs dator http://ftp.sunet.se/pub/Internet-documents/rfc/.

Router - kommunikationsutrustning ("växel") som tolkar adresser i inkommande datapaket (IP-paket på Internet) och väljer den bästa vägen vidare i nätet.

RTFM (read the fucking manual) - avspisning som oftast betyder att man frågat något trivialt som man borde ha kunnat läsa sig till istället.

Rulla eng. scroll, förflytta text eller bild kontinuerligt på bildskärm eller i fönster.

Räknare En liten bild som visar hur många besökare en webbsida haft. Skapas av CGI-manus.

Upp

Sajt Det svenskelska ordet för site, som är en webbplats på en server. Exempel: denna ordlista finns på sajten "Pagina Online".

Server, serverprogram datorprogram som tillhandahåller gemensamma servicefunktioner i ett datornät, t.ex. datalagring och e-postkommunikation.

Server, serverdator dator med ett eller flera serverprogram.

SET (Secure Electronic Transactions) Standard för elektronisk handel. Ännu används den av relativt få.

SGML (Standard Generalised Markup Language) Ett språk framtaget för att logiskt beskriva och indela elektroniskt lagrade dokument. HTML härstammar till viss del från SGML som är betydligt mer komplext.

Shareware - program som är fria att distribuera, installera och testa. Väljer man att fortsätta använda programmet ska betalar man en licensavgift och får då ofta manual och den senaste versionen av programmet.

Shockwave Ett mycket populärt pluginprogram till bl.a. Netscape Navigator. Gör det möjligt att med en webbklient titta på multimediapresentationer gjorda med programmet Director. http://www.macromedia.com.

SHTTP (Secure HTTP) En säker version av webbprotokoll. Ingår i Netscape SSL-teknik. http://www.terisa.com.

Sidfot En avgränsad del längst ned på webbsidan där information om författaren (namn och e-postadress), versionsnummer, senaste datum ändring gjordes m m går att finna. Enligt många ska den finnas på varje webbsida.

Signering (av e-post) - en metod där man sänder en del av sin personliga krypteringsnyckel som underskrift på ett (ofta krypterat) e-postmeddelande för att bevisa att man är avsändare.

Site eller sajt. En dator i nätet där normalt domänen finns. Se domän.

Site-licens - ett bulk-avtal som tillåter alla användare inom en organisation att använda ett program utan betala per kopia.

Skript Ett skript eller script är en programmeringssnutt som man bäddar in direkt i HTML-koden på sin hemsida. Det kan användas för att skapa mer interaktiva hemsidor. Exempel på skript är JavaScript och VBScript.

Skrivare eng. printer

Skriva ut eng. print.

SLIP (Serial Line Internet Protocol) Ansluter din dator över modemet till Internet-leverantören.

Smartkort eng. smart card. kort med inbyggt elektroniskt minne. Exempel på olika typer av smartkort är telefonkort och kontantkort. Plastkort med enbart magnetremsa, t.ex. bankomatkort, minutenkort, kreditkort, är inte smartkort.

Smiley Teckenbyggda symboler som används för att uttrycka känslor. Ett leende ger :-) . REFERENSLÄNK Smiley Dictionary (http://www.cc.columbia.edu/~jer14/homepage/funlinks/smiley.html)
Looooooot Of Smileys And Other Symbols (http://www.cs.umu.se/~dvlmlc/smileys.html).

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - TCP/IPs protokoll för e-post. Den grundstandard för e-post som används i Internet. SMTP definieras i Internet-dokumentet RFC 821 och RFC 822.

Snabel-a tecknet @ (ett ringomgärdat a)
Kommentar
I svenskan liksom i andra språk finns det flera benämningar på detta tecken: snabel-a, kanelbulle, apsvans, apöra, elefantöra, alfaslang, krullalfa. Alla är mer eller mindre goda beskrivningar av utseendet på detta tecken. De med alfa är olämpliga då det inte är det grekiska alfa som avses. Tecknet @ avser ett vanligt latinskt a plus ett d omvandlat till en halvcirkel (av latinets ad). Det engelska commercial at är inte särskilt lämpligt att ta över ens i översatt form, eftersom vi inte använt det uttrycket eller det tecknet i svenskan tidigare.
Benämningen snabel-a är den enda benämning som anger att det är fråga om ett a. Dessutom verkar det redan ha slagit igenom i svenskan. Det används även i danskan. Att benämningen utgörs av en vardaglig liknelse gör den inte mindre seriös (jämför gomsegel, skruvskalle och magmun). Även i andra språk är de officiella benämningarna på @ liknelser. Observera också att man måste skilja på själva tecknet @ och vad tecknet står för ('vid', 'på'). När man t.ex. vill ge någon sin e-postadress är det ju tecknet @ man avser när man läser upp adressen, inte bokstäverna v, i och d (eller p och å) som man skulle kunna tro om vi läste "vid" (eller "på").

Snigelpost Ett smeknamn på vanlig post som Posten delar ut i våra vanliga brevlådor.

Socket Programvaran som är gränssnittet mellan TCP/IP och datorn.

Spamming Liknande icke beställd reklam via e-post. Massutskick via e-post till olika grupper. S.k. "junk mail" via e-post. att posta ett meddelande (ofta reklam) till ett stort antal News-grupper och e-postlistor. Belastar nätet hårt och betraktas (av "netiketten") som mycket fult, eftersom meddelandet oftast saknar relevans för alla de olika gruppernas och listornas ämnesområden. Uppfattas som störande.
Referens: http://www.eff.org/pub/Net_culture/Folklore/Spam/

Specialtecken Ibland kan man få problem med vissa tecken i sin HTML-kod, t ex de svenska tecknen. Sådana tecken måste man byta ut mot speciella koder som webbläsaren tolkar rätt, t ex heter å å. Även i URL:er måste man akta sig för vissa specialtecken.

Spegling (Mirroring) - en metod att kopiera innehållet i avlägsna servrar, vanligen filarkiv, över till närliggande servrar genom att kontrollera vilka filer som har ändrats och automatisk kopiera dem över nätet.

Spridprogram eng. shareware program som får spridas fritt men som användaren förväntas betala en avgift för vid upprepad användning.
Kommentar
Det finns två typer av program som får spridas fritt (dessa kan med ett gemensamt namn kallas fricirkulerande program): gratisprogram och spridprogram. Vi har för gratisprogram valt att fokusera på betalningen och för spridprogram på distributionsformen, eftersom de engelska termerna freeware och shareware har samma fokus.

SQL (Structured Query Language) En standardiserad frågespråk för databaser.

SSL (Secure Sockets Layer) Netscapes variant av krypteringsteknik för säker överföring av information via Internet. Företaget bakom detta är Consensus Development, Consensus Development's Website (http://www.consensus.com/). Se även Netscapes referenssida Press Release (http://www.netscape.com/newsref/pr/newsrelease167.html).

Stamnät eng. backbone [inom datakommunikation:] samling av huvudledningar och noder för nättrafik.

Startsida eng. start page webbsida som webbläsaren är inställd att visa vid start.

State-less (tillståndslös) communication - innebär att klient- och serverprogram inte upprätthåller någon förbindelse mellan överföringarna av data. Förbindelsen kopplas upp för varje dataöverföring och ned igen när den är klar.

Styrplatta eng. trackpad.

Styrspak Använd styrspak eng. joystick.

SUNET (Swedish University Network) De svenska universitetens nätverk.

Surfa Att titta runt bland webbarna på nätet. Behöver du surftips!

Svensk 7-bits teckenkod - den teckenkod för svensk text som var vanlig i datorer i början av 80-talet. I stort sett lik den amerikanska teckenkoden ASCII, men klamrar och bakåtlutande snedstreck har ersatts med svenska bokstäver. Koden är en svensk standard och kallas i MIME för SEN_850200_B. Går också under den oegentliga benämningen "svensk ASCII".

SWIPNet (Swedish IP [Internet Provider] Network) Det första svenska kommersiella nätverket med förbindelse till Internet. Tele2 står bakom.

Syntax De regler som bokstavligt talar om hur kommandon och koder av olika slag får skrivas.

SysOp (SYStem OPerator) Personen som ansvarar för en BBS.

Säkerhetskopia backup kopia av fil eller andra data som sparas för att användas om originalet blir förstört.

Sändlista (mailing list) En e-postadress som är kopplad till en lista med flera e-postadresser och därigenom generar ett massutskick varje gång någon sänder post till den.

Sökmotor eng. search engine program för indexering av och sökning i stora textmassor, t.ex. samtliga webbsidor på Internet. Flera olika söktjänster kan använda sig av samma sökmotor.

Söktjänst eng. search engine [inom Internet:] tjänst som erbjuds på en webbplats och som är inriktad på att tillhandahålla sökmöjligheter i text på webbsidor och i meddelanden i diskussionsgrupper. Exempel på söktjänster är AltaVista, Euroseek, Lycos och Yahoo.

Upp

T1 - amerikansk beteckning för Internetanslutning. Mostvarar bandbredden 1,5 Mbps.

T2 - amerikansk beteckning för Internetanslutning. Mostvarar bandbredden 6 Mbps.

T3 - amerikansk beteckning för Internetanslutning. Mostvarar bandbredden 45 Mbps.

Tabeller På www kan man presentera information snyggt strukturerad i tabeller. Osynliga tabeller är viktiga för att få ordning på layouten på en webbsida.

Tag Ett formateringstecken i HTML-kodning.

TCP (Transmission Control Protocol) - protokoll som delar upp strömmen av data i paket och garanterar felfri överföring.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - en samling av kommunikationsprotokoll som utgör den minsta gemensamma nämnaren och regelsamlingen för de datorer som kommunicerar i Internet.

Teckenkod - en uppsättning regler för hur olika tecken ska representeras i form av nollor och ettor i en dator.

Telnet (Terminal over Network) - protokoll för hantering av terminaluppkopplingaröver TCP/IP-förbindelser. Telnet-program används för att logga in på Internet-datorer och där exekvera andra program.

Teman Ett antal fördefinierade "mallar" med bilder och teckensnitt som följer med i FrontPage 98 som man kan använda på sin webbplats.

Terminalemulering - att använda ett program för att efterlikna en dataterminals funktioner. Terminalemulering gör att man kan använda en persondator som en terminal mot ett större datasystem.

TIFF (Tag Image File Format) Vanligt format för bilder. Går att komprimera.

Tilde ~ Tecknet ~ som förekommer i vissa webbadresser och e-postadresser kallas tilde.

Tilldelning, mappning logiska kopplingar mellan element i en mängd och element i en annan mängd.

Tillståndslös (state-less) kommunikation - innebär att klient- och serverprogram inte upprätthåller någon förbindelse mellan överföringarna av data. Förbindelsen kopplas upp för varje dataöverföring och ned igen när den är klar.

Tjänst - i Internet-sammanhang kan en tjänst definieras som en service som kan nås på en dator någonstans i nätet, vanligtvis genom att man anropar ett server-program på datorn i fråga. Olika typer av tjänster baserar sig på olika protokoll och kräver därför ofta olika klient-program för att kunna utnyttjas. Multi-protokoll-program som WWW-läsarna kan dock utnyttja många olika tjänster.

Trumpet Winsock Vanlig programvara som används i Windowsdatorer för att ansluta till TCP/IP-nät som till exempel Internet.

Träff eller hit på engelska är antalet träffar ett webbdokument får, dvs hur många som adresserar sig till just en specifik sida på en webb.

Upp

Understreck tecknet _ . I nya e-adresser bör man hellre använda punkt än understreck.
Kommentar
Så här kan det se ut när understreck används i en webbadress
http://www.bergbolaget.se/avdelning_3/.

Unix Operativsystem vars kommunikationsprotokoll (TCP/IP) är basen för Internet. En dator behöver dock inte vara utrustad med UNIX för att använda TCP/IP och kunna utnyttja Internet. Påminner mycket om DOS.

Uppringd förbindelse Uppkoppling till Internet som sker via modem och telefonlinje.

URL (Uniform Resource Locator) En standardiserad och unik adress för dokument i Internet. Adressbenämningen på www. Byggs i huvudsak upp enligt schemat protokoll://dator.adress/katalog/fil.typ. Exempel: http://www.pagina.se. Här är "pagina" domännamnet och "se" anger Sverige.

USENET Ett system för diskussionsgrupper på Internet.

UUencode En metod att koda binär information så att den kan skickas som ASCII-filer över nätet.

UUCP (Unix-to-Unix Copy) Protokoll för filöverföring. Används för att flytta e-post och News-artiklar mellan datorer. UUCP-anslutning vanligt bland mindre företag där medarbetarna via sin mailserver får egna brevlådor. En uppringd förbindelse som kan tidsmässigt ställas enligt behov.

Upp

Veronica - redskap för att söka efter rubriktexter i Gopher-servrar.

Vinkelparentes tecknet < och tecknet >. Vinkelparenteser används bl.a. för att avgränsa Internetadresser i löptext. Det kan se ut så här: Adressen <dataterm-kontakt@nada.kth.se> går till Svenska datatermgruppen. När tecknen < och > står ensamma kallas de mindre än-tecken respektive större än-tecken.

Virtual Reality - ett begrepp som innebär att man i gränssnittet mellan människa och datasystem försöker skapa en "skenbar verklighet".

VDOLive En komprimeringsalgoritm och kommunikationsprotokoll för att sända dynamisk videoinformation över nätet. http://www.vdolive.com.

Virus Datorvirus är en programtyp som kan sprida sig själv mellan datorer (disketter och nätverk). Även om de flesta virus är oförargliga finns det många som kan ställa till med stor skada. Se till att skaffa dig ett antivirusprogram! Dr Solomon's - Virus Alerts ( http://www.drsolomon.com/vircen/alerts.html).

Visual Basic Ett interpreterande scriptspråk för "icke" programmerare. En produkt från Microsoft.

VPN (Virtual Private Network) Ett sätt att nyttja Internet som ett eget och säkert distributionsnät. Se även PPTP.

VR (Virtual Reality) Ett koncept för flerdimensionell teknik.

VRML (Virtual Reality Modelling Language) En tredimensionell (3D) värld på nätet. Silicon Graphics är det företag som främst har jobbat för denna teknik.

Värddator Dator som utför olika uppgifter åt en annan dator eller användare.

Upp

W3 Se WWW.

W3C (World Wide Web Consortium) Ett konsortium bestående av alla stora marknadsaktörer för att försöka samla alla och skapa enhetliga standard och regler. The World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3.org).

WAIS (Wide Area Information Server) Verktyg/program för att strukturera och söka efter information i stora nätverk. Baserar sig på client/server-teknik och standardiserad sökning enligt Z39.50-protokollet. Innefattar även sökning med naturligt språk, lista med rankade träffar och relevansåterkoppling, dvs. man kan använda sökresultatet som underlag för nya sökningar.

WAN (Wide Area Network) Datornät som har stor geografisk utbredning.

WAV Ett format för att lagra digitaliserat ljud.

Webbadress eng. URL adress inom www, normalt till en webbsida.
Kommentar
En webbadress är en teckensträng som unikt identifierar en resurs i webben, t.ex. en webbsida, en bild, en datafil etc. Det är webbadressen som syns överst i webbläsarfönstret och som publiceras i tidningsartiklar. Ofta inleds den med "http:" eller "ftp:". URL (Uniform Resource Locator) är den tekniska termen för detta begrepp. (Det finns dock URL:er som inte kan anses vara webbadresser, t.ex. sådana som börjar med "file:".)

Webbakgrund eng. webtop visningssätt för webbläsare (och andra klienter för webbutsändningar) som innebär att informationen från en vald webbkanal visas som bakgrundsbild på skärmen.

Webbchat Se IRC.

Webbdokument Se HTML.

Webbhotell tjänst som innebär att ett företag upplåter utrymme för webbplats åt företag som inte har egen webbserver.

Webbkanal eng. web channel kanal för en viss webbutsändares webbutsändning.

Webbklient Det bäst beskrivande svenska begreppet för en "browser".

Webbläsare
Program som visar webbsidor på skärmen, och som låter dig använda hypertext-funktionerna i www. Webbläsaren känner av musklick på länkade områden av webbsidor och hämtar det länkade dokumentet åt användaren. Exempel på läsare är Mosaic, Netscape Navigator och Internet Explorer. På engelska heter det web browser.

Webbmaster En person som är ansvarig för en webbsajt. Kan finnas en som ansvarar för tekniken och en för innehållet.

Webbplats (site, sajt) En samling av logiskt sammanhängande och med hyperlänkar sammanbundna webbsidor. Skoldatanätets webbplats hittar du på http://www.skolverket.se/skolnet/. Webbplatsens adress är egentligen adressen till webbplatsens hemsida.

Webbserver En värddator som handhar hypertextdokument som är läsbara genom www med webbklientprogram. En webbserver kan innehålla flera domäner och sajter.

Webbsida (web page, hemsida, hemsidor) Dokument som publiceras på webben. En webbsida kan innehålla ren text, bilder, programmeringsbara ytor, filmer och hyperlänkar. Webbsidor som används för att presentera någon eller någonting kallas för hemsidor.

Webbutsändning eng. webcasting utsändning av webbsidor (och liknande information) med pushteknik.

Webcrawler - WWW-robot.

Webzine Ett magasin (tidskrift) som finns på en webb. Andra uttryck är Zine eller Netzine.

WebObjects Ett utvecklingssystem från NeXT Software. Kompatibel med ActiveX.

Win32API rogrammeringsgränssnittet mot Windows 95/NT.

Windows En populär grafisk omgivning för datorprogram på PC. De flesta PC idag har Windows 95 eller Windows 98 som operativsystem.

Winsock En DLL-fil som Microsoft Windows använder för att kommunicera med TCP/IP.

World Wide Web (WWW, W3 eller bara "Web") - hypertextbaserat system för länkning av dokument över Internet.

WWW (World Wide Web) eller webben som den dagligt kallas ibland.

WWW-bläddrare - program för läsning av sidor i WWW.

WWW-robot - program som samlar in WWW-sidor för indexering i en databas hos någon söktjänst som t.ex. AltaVista, Lycos eller InfoSeek.

WYSIWYG (What You See Is What You Get) innebär att du ser på din skärm resultatet som det kommer att se ut i verkligheten.

Upp

X11 X11 eller X windows är ett fönstersystem för UNIX-datorer som använder TCP/IP som överföringsprotokoll. Jämförbart med, men ganska olikt Microsoft Windows.

X.400 En e-poststandard som inte liknar Internets e-post. Adresserna ser helt annorlunda ut, men man kan skicka brev till X.400-adresser om det finns en gateway till Internet.

X.500 - katalogsystem över e-postadresser enligt OSI-modellen.

XML Extensible Markup Language. XML kan sägas vara en utökning av HTML och en förenklad variant av SGML, som är ett språk för att beskriva andra informationsklassificeringsspråk. Det är främst tänkt för användning på www, där det kan användas tillsammans med Java för att skapa avancerade, distribuerade och plattformsoberoende databassystem. Mer information på http://www.gca.org/conf/xml/xml_what.htm.

Upp

Z39.50 - ett protokoll skapat för databassökning över nätverk. Definierar regler för hur frågor ska ställas till en databas-server och hur servern ska returnera resultaten till klient-programmet. Programpaketet WAIS utnyttjar Z39.50.

Zine Ett magasin som finns på Internet. Alternativa uttryck kan vara Webzine, Netzine eller e-zine.

Zip En komprimeringsteknik som är vanlig på nätet. Programmet är shareware.

Upp
< Till huvudsidan