Människa-Maskininteraktion 3

Utvärdering av informationssystem
Inlämningsuppgift 3
MMI1 3p (del av Informationsteknik ADA11H, 10p)

Claes Andersson (a98claan@ida.his.se)
Institutionen för datavetenskap
Högskolan i Skövde, Box 408
S-54128 Skövde, SWEDEN


Kompendie om inlämningsuppgift 3 MMI1 3p under
höstterminen 1998
Handledare: Lennart Söderlund
Innehållsförteckning

Förord
Denna skrift (del 3 av 3)ingår som en deltentamen på kursen MMI 1, 3p, på högskolan i Skövde hösten 1998.

Kursen syfte är att göra oss medvetna om integrationen mellan människa-maskin. Om bakomliggande faktorer som tradition, inlärning. Om produkters användbarhet. Om samförståndet mellan tolkning funktion och om feedback.

I detta kompendie har jag valt att granska programvaran FontSmart från Hewlett-Packard. FontSmart är ett dataprogram med vilket man kan granska, sortera, installera och avinstallera. typsnitt/fonter. En granskning som främst kommer att utföras utifrån användargränssnitt och informationsutformning.

Upp

Introduktion
I de två tidigare kompendierna har jag närmare granskat produkter med breda användargrupper. Detta kompendie kommer däremot har ett något snävare grupp av användare.

Ett av de vanligaste arbete man utför med datorer om inte det vanligaste är att använda dem till bild- och ordbehandling. Detta arbete kan ske på olika nivåer. Den lägsta där användaren nöjer sig med det typsnitt som programvaran är inställd på samt att kunna förändra den genom att markera fet- respektive kursiverad text. Den mer avancerade användaren vill kanske få möjlighet att producera mera personliga texter. Med typsnitt/fonter som överensstämmer med innehåller. T.ex. matsedlar skrivs ofta med skrivstilsliknande typsnitt. Ytterligare grupper som intresserar sig för typsnittens utformning är i grafisk formgivare, reklammän mm.

Förutom de knapphändiga funktioner som finns i ordbehandlingsprogrammen för granskning av typsnitt. Finns det program anpassade bara för att granska typsnitt samt utföra enklare operationer. Ett av dessa program är FontSmart från Hewlett-Packard. Detta är ett relativt väl spritt program då det brukar följa med i samband med köp av tillverkarens skrivare.

Problemställning
Att välja ett gränssnitt till en befintlig produkt, försöka finna beskriva och analysera gränssnittets utformning och beskriva det utifrån de begrepp från litteraturen.

Bakgrund
Bakgrunden till detta kompendie är en kurs i Människa-Maskininteraktion på Högskolan i Skövde. Syftet är att ge kunskaper om samspelet mellan människa och teknik i det moderna (data-) samhället. Speciellt för denna inlämningsuppgift är att observera och analysera informationsutformning av gränssnitt.

Metod
Litteraturstudier enligt litteraturförteckning, föreläsningsanteckningar och empiriskt studie av programvaran.

Upp
Beskrivning

Användningsområden
Programmet FontSmart är konstruerat för att vara ett verktyg med vilket man kan administrera datorns typsnittsfiler (fonter). Programmet är begränsat då man bara kan använda det som "browser" (betraktare) av typsnittsfiler. Den mest kvalificerade momentet är vad FontSmart kallar installera/avinstallera typsnitt. Men vid avinstallation raderas inte typsnittet från datorns hårddisk utan finns kvar som avaktiverad fil. Men programmets viktigaste funktion är att:

 • Installera och avinstallera typsnitt.
 • Granska typsnitt.
 • Sortera typsnitt.
 • Ta bort dubletter.
 • Övrig information som filstorlek, sökväg, tillverkare mm.

Användargrupper
Programmet riktar sig till lite mera vana användare men kanske främst till professionella och övriga kvalificerade datoranvändare. Och då främst användare av ord- och bildbearbetningsprogram. Samt av de som vill få bättre kontroll/sortera datorns filinnehåll. Viss kunskap om typsnitts betydelse vid produktion av dokument och informationsmaterial kan vara meriterande.

Programmet har en tydlig och enkelt utformning konstruerat för att användas i samma miljö med grafiskt gränssnitt som Windows. Viss vana med datorer bör användaren ha.

Programmet är översatt till svenska, vilket innebär att inga förkunskaper i främmande språk krävs.

Gränssnitt
Programmets gränssnitt är modernt Windowsbaserat i grafisk datamiljö. Den handhas med:

 1. Muspekare och visuella markeringar/knappar.
 2. Muspekare och rullgardinsmenyer.
 3. Via snabbkomando.

Programmets menyer, knappar, beskrivningar mm. är textade på svenska alternativt med symbolmärkta knappar.

Upp
Funktion
Öppningsdesign

Man startar programmet genom att leta sig fram i startmenyn till ikonen för FontSmart. Användaren får en omedelbar feedback när han startar programmat. Detta då det i programmets startprocedur ingår att lista alla typsnittsfiler som finns lagrade på datorns hårddisk. Typsnitten listas med namn i den sorteringsordningen man valt. Om man önskar visas även korta typsnittsexempel.

Typsnittsexempel

Dialogruta - Söka teckenssnitt

Som komplement finns det ytterligare en meny som visar i vilken av/mapp på hårddisk som just söks igenom.

Själva programmets arbetsyta är traditionell Windowsmiljö med knappar och rullgardinsmenyer i skärmens överkant därunder det så kallade skrivbordet. I detta fall delat i två fält, där vänstra fältet redovisar icke installerade typsnitt och höger fält som redovisar installerade typsnitt. Med hjälp av rullningslister i mitten och till höger kan man granska typsnitten.

Manöverpanel

Programmet manövreras främst med den grafiska knappmenyn. Detta ger användarenKnappmenyen god synlighet och förförståelse för de viktigaste funktionerna. Där vi finner några knappar välbekanta från andra programvaror jämte knappar specifika för FontSmart. Dessa knappar manövreras med mus och muspekare. De ger en enkelt och naturlig mapping exempelvis då man efter man markerat typsnitt i höger skrivbordshalva trycker på knappen [av installera typsnitt], som är formad som en pil pekande mot vänster och färgmarkerad för att visa att den är aktiv. Kommandot resulterar i att det markerade typsnittet omedelbart "flyttas till vänster" och placeras bland de ej installerade typsnitten på vänster skrivbordshalva. Vill man installera ett typsnitt blir det givetvis tvärt om.

Uppmärksamhet bör riktas mot knapparnas grafiska utformning. Vissa av illustrationerna förekommer i samma eller liknande utformning i andra program men inte nödvändigtvis med samma innebörd.

Knapparnas funktioner:

1

Knapp - Sööka teckensnitt Söka typsnitt

Val av vilka enheter som programmet skall söka typsnitt i.

2

Knapp - UtskriftSkriv ut

Kommandot ger utskrift av valt typsnitt

3

Knapp - ZoomaFörstora

Förstorar valt typsnitt och ger möjlighet till att granska alla tecknen i olika storlek och stil.

Bild - Förstora teckensnitt

4

Knapp - SorteraSortera

Sorterar typsnitten i alfabetsordning.

5

Knapp - Sortera efter utseendeSorterar efter utseende

Sortera typsnitt efter klass

6

Knapp - Typsnittsförslag Typsnitts- förslag

Skapar korta typsnittsexempel på skrivbordet.

Bild - Typsnittsexempel

7

Skrivar- typsnitt

Visa de typsnitt som finns lagrade i skrivaren samt motsvarande skärmtypsnitt som kommer att användas i Windows.

8

Knapp - Installera typsnittInstallera typsnitt

Installerar typsnitt

9

Knapp - Avinstallera typsnittAvinstallera typsnitt

Av installerar typsnitt

Upp

Hjälpfunktionen
Bild - HjälpmenyAnvändaren har ett mycket starkt stöd i den omfattande och delvis interaktiva hjälpfunktionen som medföljer programmet.

Hjäpfunktionen är uppbyggd enligt traditionellt Windowsbaserade hjälpfunktioner med Index och Sök meny. Kompletterad med många instruktiva bildillustrationer.

Som i bildexempeln nedan. Där jag visar det grafiskt stöd hjälpfunktionerna i FontSmart arbetar med.

Om man exempelvis vill lära sig de grundläggande funktionerna visas detta med en bild föreställande programmets skrivbord. Markerar man på knappar och rullgardinsmenyer visas knappens funktion interaktivt med hjälp av textruta och när det gäller rullgardinsmenyerna stöds beskrivningen med textruta strukturerad på samma sätt som programmets rullgardinsmenyer.

Bild - Exempelfönster

Bild - Dialogruta

Ytterligare funktioner
Bild - Visa enhet Söka i enheter.
Enkla inställningsmöjligheter ger FontSmarts användaren ett tydligt gränssnitt när man vill ändra vilka enheter som programmet skall söka typsnittsfiler i. Genom val i rullgardinsmenyerna får man fram vidstående enkla dialogfunktion. Där man genom att markera eller avmarkera ställer in vilka enheter man vill programmet skall söka igenom i samband med att programmet startar.

Bild - Teckensnittsinformation Fakta
Funktionen för faktainformation om typsnitt är mycket tydlig och omfattande. Funktionen startas i en av rullgardinsmenyerna. Uppgifter som ges är Typsnittets namn, familj, adress på hårddisken, filstorlek, format, om det är installerat, breddsteg och vem som är copyrightinnehavare.

Upp

Utifrån begreppen
Användbarhet
Programmet FontSmarts gränssnitt är främst grafiskt då manövreringen i programmet utförs med hjälp av en av datorns styrdon det vill säga "mus" och "musmarkör". Där man med musen flyttar markören till olika områden som associeras till en funktion (knappar mm.) varvid man trycker ner någon av musens knappar. Och därmed kan ta del av och hantera programmets funktionalitet som består i att administrera och granska typsnitts(fonter)filer i persondatorer.

Man kan granska programmet utifrån beskrivningsmodellen REAL och dess sex delar som Löwgren beskriver i sin bok Human-computer-interaction. Beskrivningsmodellen skall ge en bra definition av en produkts användbarhet.

Programmet besitter stor relevans då det väl uppfyller sin roll som administrativt verktyg och de funktioner man kan tänka sig behöva. Genom det enkla och tydliga utförandet (grafiska gränsnitt typ Windows) är programmet effektivt att använda dvs. lätt att använda även för den inte så avancerade datoranvändaren. Till sitt stöd har användaren en bra hjälpfunktion en eventuellt ytterligare trygghetsfaktor är att både program och hjälpfunktioner är skrivna på svenska språket. Detta förenklar även lärbarheten hos såväl förstagångsanvändarna som hågkomsten hos de som arbetar med programmet upprepade gånger.

Det tydliga och enkla grafiska gränssnittet och de berättigade funktionerna ger ett gott förtroende och positiv attityd till programmet/verktyget FontSmart att arbeta med.

Mapping
Mapping betyder relationen mellan två ting. I programmet FontSmart ger manöverpanelen med knappar användaren mappning på vad som sker när man markerar dem. I funktionen med att installera eller avinstallera filer ger programmet även naturlig mapping då man har markerat filer i ena skrivbordshalvan grönmarkeras den aktuella förflyttningspilen i manöverpanelen. Därmed ger användaren signal om att filen kan flyttas till motstående skrivbordshalva. (Vi får inte glömma att skrivbordet är uppdelat i två halvor där ena sidan redovisar ej installerade typsnitt och den andra de installerade typsnitten.)

Återkoppling/feedback
FontSmart är ett program som ger användaren direkt och klar feedback. Till exempel så får användaren relevant feedback i samband med att man startar programmet. Detta i och med att programmet listar alla typsnitt och en dialogruta bekräftar detta. Redan första gången ser man att det är ett program som arbetar med typsnitt. När man sedan går vidare med att installera och avinstallera typsnitt så får man omedelbar feedback då typsnittet(namnet), efter det att man med muspekaren tryckt på den grönmarkerade pilen, förflyttas till andra skrivbordshalvan och man där kan läsa dess namn. Detta är kanske de två tydliga exempel på feedback som programmet ger. Men genomgående sker det tydliga resultat på utförda handling!. Programmets feedback är rent visuellt, det förekommer inget stöd i form av ljud och bild(rörlig) förutom de som maskinvaran(datorn) åstadkommer.

Synlighet
De nio mest använda funktionerna är samlade i en knapprad i övre delen av bildskärmen. Varje knapp är grafiskt utformad med associerande bilder därtill stöd i form av textruta då muspekaren förs över dem. Övriga funktioner finns lokaliserade i fyra rullgardinsmenyer, med ett mindre antal i varje. På skrivbordet visas de förändringar man utför. Alternativ dialogrutor/bilder.

Förståelsemodell
Är man van vid att arbeta i grafisk Windowsmiljö så får användaren en relativt god förståelse av vad man gör och vad man vill göra och att detta bli gjort! Ett gott stöd för detta är inte minst att hela programmet är översatt till svenska. Programmet FontSmart är konstruerat för att utföra ett fåtal olika arbetsuppgifter vilket minskar antalet funktioner och därmed risken att göra fel. Strukturen på programmet logiskt uppbyggt vilket gör det lätt att förstå. Man finner:
-Nivå1: Redan i starten av programmet listas tillgängliga filer. Vilket ger användaren signaler om att det är ett program som arbetar med typsnitt.
-Nivå2: De mest använda funktionerna finns i manöverpanelen bestående av knappar med grafisk illustration. Användaren får en indikation att man skall 'trycka' på knapparna och så händer det som illustrationen visar.

Att i ett datorprogram få en omfattande förståelsemodell är svårt. Ett dataprogram är inte som en vattenkran där man kan se eller tolka vad som kommer att ske. Ett program är en dolt konstruktion där det enda som vi kan tolka är vilken output Själva processen får användaren aldrig se. Det enda som användaren får ta del av är vad som sker i programmet visuellt (ex ordbehandlingsprogram skriver text) och vad tydliga manövreringsfunktioner betyder. Allt annat är dolt.

Affordance
Här kommer begreppet att mycket samstämma med punkten ovan! Redan då startar ger programmet signaler vad det är till för (affordance) dvs att det är någon typ av hjälpmedel att administrera teckensnitt på. Ytterligare affordance får man i manöverpanelens knappmeny. Där knapparna både i form (knapp) och illustration ger användaren signaler vad de skall användas till. Detta är de två betraktelser som ger mest 'affordance' till användaren.

Upp

Sammanfattning
Att använda programmet FontSmart är enkelt. Det var därför som jag valde det till min examinationsuppgift. Alltför många program är utrustade med funktioner som man kanske aldrig kommer att användas. FontSmart gör det man vill punkt slut.!

När man då skall granska denna typ av program utifrån MMI, så handlar det mycket om programmets enkelhet att förstå och användarvänlighet. Dessa punkter visar sig FontSmart uppfylla. Själv använder jag mig då och då av programmet. Mitt sätt att använda programmet sker främst som granskare av typsnitts utseende. Som användare har jag lärt mig uppskatta programmet. Finner det lättillgängligt på ett sätt som är svårt att finna i dagens programvaror.

Bekräftelse på denna användarvänlighet finner man även när man granskar FontSmart utifrån begrepp och modeller inom ämnet MMI.

Men det har trots det genomarbetade gränsnittet och väl fungerade menyerna smugit sig in detaljer som kan tolkas fel. Främst är det i de grafiska illustrationerna av knappar i manöverpanelen. En del av illustrationerna överensstämmer med liknande illustrationer i andra Windowsbaserade program. Dock överensstämmer inte funktionen på det sätt man är van vid. Exempelvis med knappen (1) [söka typsnitt] menar man vilka enheter som programmet skall söka efter typsnitt i. Traditionellt betyder knappen [finn angivet ord] i dokument.

Men trots denna bock i kanten är FontSmart en positiv bekantskap. De missar som finns kan och kommer säkert att tillrättaläggas när nytt versionsnummer presenteras.

Upp
Litteraturförteckning
 • Löwgren, J. Human-computer-interaction, Lund 1993
 • Norman, D.A. The Design of Everyday Things, New York 1988
 • Föreläsningsanteckningar
Upp
< Till huvudsidan