Augustinus Lära Om Tiden
Vetenskapsteori 10P, Nov 1998 Claes Andersson

-Född år 354 i Nordafrika död 430. Fadern hedning moder kristen, hon skulle få stor betydelse i A:s liv. Studerade juridik och retorik, klosterliv i 10 år.
-Studier i vältalighet där han kom att läsa Cicero och skriften ‘Hortensius’ som var en uppmaning till filosofons studium, blev betydelsefull för honom.
-år 395 blev han biskop i Hippo
-elfte boken av sina bekännelser ‘Confessiones’ som var världens ‘första’ självbiografi’

Vad är tiden
-Gud skapade världen och därmed skapade gud ‘tid’.
-"Det fanns alltså ingen tid, innan du blev verksam som skapare, emedan du skapade själv tiden"
-"om inget förflöt, skulle det ej finnas någon kommande tid, om ingenting allas fanns, skulle det inte finnas någon närvarande tid"
-"villkoret för att nuet skall vara tid är att det övergår till förfluten tid"
-" ‘är’, om det blott kan vara genom att upphöra att vara?"

Kan vi mäta tiden
-"hur kan något vara kort eller långt som inte existerar"
-"var den förflutna tiden lång, när den redan var förfluten, eller var den lång, när den ännu var närvarande"
-"som förfluten tid existerar den inte längre"
-"inte heller ett innevarande år som helhet närvarande, och om det inte heller är närvarande, är det inte heller fråga om ett år som är närvarande. Ty ett år består av tolv månader, av vilka en godtycklig månad utgör den som befinner oss i och som är närvarande. Alla de andra är antingen förflutna eller framtida……"
-"Om man kan uppfatta ett tidsmoment, som inte mer kan delas upp i ytterligare små ögonblicksavsnitt, då är detta det enda som kan kallas närvarande tid."
-"Det närvarande däremot har ingen utsträckning."

De tre tiderna

tidsaxel

-"En sak är emellertid nu klar och uppenbar, nämligen att varken det framtida eller förflutna existerar, och att man inte egentligen kan säga att det finns tre tider, förfluten tid, nutid och framtid."
-"Dessa tre finns i själen, och någon annanstans finner jag dem ej."

Tid och rörelse
-"solens, månens och stjärnornas rörelse utgör tiden, men jag instämmer inte däri."
-"Eftersom ordet ‘dag’ inte endast betecknar en tidslängd, då solen befinner sig ovanför jorden, i vilken mening vi skiljer mellan dag och natt, utan också betecknar hela tiden för solens omlopp från öster till väster"
-"av solens rörelse och av dess omlopp från öster till öster, frågar jag ej, om dagen utgörs av själva rörelsen eller av själva den tidsperiod under vilken rörelsen äger rum, eller av bådadera"
-" om dagen utgörs av själva rörelsen eller av själva tidsperioden under vilken rörelsen äger rum, eller av bådadera."
-"Om jag inte sett när rörelsen började, och om kroppen fortsätter att röra sig så länge att jag inte ser när den slutar, då kan jag inte mäta tiden, utom möjligen från den tidpunkt då jag började och till den tidpunkt då jag slutade iakta rörelsen."

Tiden mitt i själen
-"Därför synes mig tiden inte vara något annat än en utsträckning, men av vad, det vet jag inte, och det skulle förvåna mig, om det inte vore av själen själv."
-"Men jag mäter inte framtiden, emedan den ännu inte finns. Jag mäter inte heller nutiden, ty den saknar utsträckning. Jag mäter inte den förflutna tiden, ty den finns inte mer till. Vad mäter jag då? Månne tiden som passerar förbi, inte tiden som passerat?"
-"Inne i dig, min själ, mäter jag tiden."

Själens tre krafter
-"om inte det är så att det i själen, i vilken detta sker, finns tre krafter, Ty den Förväntar, Iakttar och Minns, och detta så att vad den förväntar passerar det den iaktar och övergår i det den minns."

Fotnot: texter inom citationstecken [""] är citerade från Marc-Wogau, Filosofin genom tiderna

Litteraturförteckning
-Marc-Wogau, Filosofin genom tiderna, antiken - medeltiden - renässansen, . Thales Stockholm
-Svante Nordin, Filosofins historia, Studentlitteratur, Lund 1995

< Till huvudsidan